UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Informacje

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Gleby na terenie gminy Markuszów

Klasyfikacja gleb na terenie gminy Markuszów

Wyszczególnienie  
Grunty orne Użytki zielone

Powierzchnia

[ha]

Udział

[%]

Powierzchnia

[ha]

Udział

[%]
I klasa 2 0,1  - -
II klasa 662 25,9 5 0,7
III A klasa 579 22,7 204 27,4
III B klasa 306 12,0 -
-
IV A klasa 238 9,3 284 38,1
IV B klasa 196 7,6  -  -
V klasa 325 12,7 196 26,2
VI klasa 219 8,6 48 6,3
VI Z klasa 26 1,1 10 1,3
RAZEM 2571 100 746 100

 

Według Mapy glebowo-rolniczej woj. lubelskiego (T. Witek, 1990) na obszarze gminy Markuszów występują następujące typy gleb: pseudobielicowe, brunatne właściwe, brunatne wyługowane i kwaśne, gleby piaskowe różnych typów genetycznych (bielicowe, rdzawe), czarne ziemie, gleby mułowo-torfowe, torfowe i murszowo-torfowe oraz murszowo-mineralne.

Największą powierzchnie gminy Markuszów zajmują gleby brunatne (Cambisols), które pokrywają dużymi płatami obszar na południe od rzeki Kurówki (gleby wytworzone na lessach) oraz obszar na północ od drogi Kurów-Markuszów (skałą macierzystą są tam utwory piaszczyste i pylaste). Gleby tego typu mają niewielką zawartość próchnicy (ok. 2%) i pozbawione są węglanu wapnia. Odczyn mają słabo kwaśny lub obojętny, w przypadku gleb brunatnych właściwych oraz kwaśny i silnie kwaśny w przypadku gleb brunatnych kwaśnych (Turski i in. 1993).

Na północ od doliny Kurówki (Olempin i najbliższe okolice) znajduje się zwarty płat gleb pseudbielicowych (Luvisols), wytworzonych na glinach zwałowych, piaskach i żwirach wodnolodowcowych. Ten typ gleb także nie zawiera węglanu wapnia w swoim składzie, zawartość próchnicy wynosi ok. 2%, a odczyn jest mniej lub bardziej kwaśny. Charakteryzuje je także niezbyt trwała struktura (Turski i in. 1993).
Gleby piaskowe różnych typów genetycznych (Arenosols) występują na niewielkich obszarach w północnej części gminy (Wólka Kątna). Są silnie zakwaszone z małą zawartością próchnicy. Skałami macierzystymi tego typu gleb mogą być piaski, żwiry wodnolodowcowe oraz inne utwory piaszczyste słabo przesortowane i mało przemyte (Trzciński i in. 1990).

Doliny rzeczne w gminie Markuszów ,,wyłożone" są kompleksami gleb torfowych, mułowo-torfowych, murszowo-torfowych oraz murszowo-mineralnych (Histosols). Zajmują one niewielki procent powierzchni gminy. W rejonie wsi Bobowiska występuje jedyny większy płat tego typu gleb, na którym wykształciło się typowe dla nich siedlisko łąkowe. Gleby mułowo-torfowe spotkamy także w rejonie wsi Łany, gdzie występują w sąsiedztwie stawów hodowlanych.

W tym rejonie występuje także jedyny w gminie płat czarnych ziem (Phaeozens). Powstają one przy udziale dużej wilgotności w mineralnych utworach glebowych, które charakteryzuje duża zawartość węglanu wapnia. Czarne ziemie zawierają od 2 do 6% próchnicy, a ich odczyn jest obojętny lub zasadowy (Trzciński i in. 1990).

 

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft