UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Informacje

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Budowa geologiczna

Tektonika

Zgodnie z podziałem tektonicznym wschodniej Lubelszczyzny i południowego Podlasia A. M. Żelichowskiego (1972), gmina Markuszów leży w brzeżnej części zapadniętego fragmentu platformy wschodnioeuropejskiej, a dokładnie w obrębie rowu mazowiecko-lubelskiego (ryc.4). Rów ten jest rozległą jednostką strukturalną o przebiegu NW - SE, został on uformowany w dewonie i karbonie. W podłożu występuje system uskoków tektonicznych zgodnych z orientacją rowu, a także uskoków prostopadłych (o kierunku NE-SW). Rów mazowiecko-lubelski wypełnia mezo-kenozoiczny kompleks osadowy o miąższości około 1400 m.

Położenie gminy Markuszów na tle jednostek tektonicznych młodszego paleozoiku według A.M. Żelichowskiego (1972)

1 – uskoki pewne, 2 – uskoki możliwe, 3 – uskoki brzeżne rowu mazowiecko-lubelskiego

Litostratygrafia

Najstarszymi udokumentowanymi osadami na terenie gminy Markuszów są utwory środkowej i górnej jury oraz górnej kredy. Piaskowce, margle i wapienie charakterystyczne są dla serii górnej jury natomiast górna kreda reprezentowana jest na omawianym obszarze przez opoki, gezy i margle.

Powyżej poziomu górno kredowego zalegają trzeciorzędowe osady paleocenu i eocenu. Utwory paleocenu wykształciły się w postaci gez, piaskowców i mułowców, natomiast osady eocenu reprezentowane są przez piaski glaukonitowe (M. Harasimiuk, A. Henkiel, 1974).

Paleogeński kompleks osadowy przykryty jest pokrywą osadów neogenu o miąższości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. Najstarsze utwory czwartorzędowe należą do serii glacjalnych (glina zwałowa ze zlodowaceń Nidy i Sanu) i interglacjalnych (piaski i mułki piaszczyste z interglacjału małopolskiego). Utwory powierzchniowe zaznaczają się w postaci osadów zlodowacenia Odry (gliny zwałowe w okolicach Markuszowa, a także piaski w okolicach Wólki Kątnej i Bobowisk) oraz osadów wieku vistuliańskiego (lessy na południe od drogi Kurów-Markuszów). W okolicach Bobowisk oraz Wólki Kątnej występują także plejstoceńskie piaski eoliczne.

Holoceńskie namuły, torfy i piaski rzeczne spotykamy w dolinach rzek: Kurówki i Białki, i są to najmłodsze utwory powierzchniowe występujące na obszarze gminy Markuszów.

 

Dołączone zdjęcia:

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft