Jesteś tutaj > Aktualności Powszechny Spis Rolny w 2020 r. - dodatkowy nabór rachmistrzów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 03-11-2020

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. - dodatkowy nabór rachmistrzów

Informacja o otwartym i konkurencyjnym dodatkowym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych powszechnego spisu rolnego 2020 r. na terenie gminy Markuszów.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728 - Wójt Gminy Markuszów ogłasza otwarty i  konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy MARKUSZÓW.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią;
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Kandydat na rachmistrza terenowego   jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego i zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. Szkolenie powyższe jest bezpłatne i będzie odbywało się w formie e/learningu. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Termin szkolenia będzie wskazany odrębnie.

Szkolenie zakończone jest egzaminem testowym, a warunkiem koniecznym do jego zaliczenia jest wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiodzi. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu testowego decyduje o kolejności na liście zarejestrowanych kandydatów na rachmistrzów.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. Nr 1);

 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe ( zał. Nr 2);

 • Informacja dotycząca RODO (zał. Nr 3)

   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (7.15 – 15.15), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r. – nabór uzupełniający” w terminie do 09 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dokumenty niekompletne i te które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Markuszów ul. M. Sobieskiego 1; 24-173 Markuszów (adres do korespondencji).

Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł brutto.

Ikona docxOgłoszenie wraz z załącznikami do pobrania (Klauzula informacyjna, zgłoszenie i oświadczenie), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [26.83 KB]


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje