Jesteś tutaj > Gmina Informacje o gminie Położenie gminy

Położenie gminy

Według podziału fizjograficznego Lubelszczyzny A. Chałubińskiej i T. Wilgata (1954), gmina Markuszów należy do dwóch regionów pierwszego rzędu: Pasa Wyżyn i Krainy Wielkich Dolin, dwóch regionów drugiego rzędu: Wyżyny Lubelskiej oraz Mazowsza, a także dwóch regionów trzeciego rzędu, a mianowicie Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz Małego Mazowsza (ryc. 1).

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski J. Kondrackiego (1988), gmina Markuszów znajduje się na terenie obszaru Europy Zachodniej oraz podobszaru Pozaalpejskiej Europy Zachodniej. Gmina leży na granicy dwóch prowincji: Wyżyny Małopolskiej i Niżu Środkowoeuropejskiego oraz dwóch podprowincji: Wyżyny Wschodniomałopolskiej i Niziny Środkowopolskiej, a także na granicy dwóch makroregionów i mezoregionów. Makroregiony to: Wyżyna Lubelska i Nizina Południowopodlaska, a mezoregiony: Wysoczyzna Lubartowska oraz Płaskowyż Nałęczowski (ryc. 2).

Według podziału administracyjnego Polski (1999), gmina Markuszów leży w zachodniej części województwa lubelskiego, we wschodniej części powiaty Puławy. Od południa sąsiaduje z gminą Nałęczów, od północy z gminą Abramów (powiat Lubartów), od zachodu z gminą Kurów, a od wschodu z gminą Garbów (powiat Lublin) (ryc. 3).

 

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje