Jesteś tutaj > Gmina Informacje o gminie Budowa geologiczna

Gleby na terenie gminy Markuszów

Klasyfikacja gleb na terenie gminy Markuszów

Wyszczególnienie   
Grunty orne Użytki zielone

Powierzchnia

[ha]

Udział

[%]

Powierzchnia

[ha]

Udział

[%]
I klasa 2 0,1  -
II klasa 662 25,9 5 0,7
III A klasa 579 22,7 204 27,4
III B klasa 306 12,0 - -
IV A klasa 238 9,3 284 38,1
IV B klasa 196 7,6  -  -
V klasa 325 12,7 196 26,2
VI klasa 219 8,6 48 6,3
VI Z klasa 26 1,1 10 1,3
RAZEM 2571 100 746 100

 

Według Mapy glebowo-rolniczej woj. lubelskiego (T. Witek, 1990) na obszarze gminy Markuszów występują następujące typy gleb: pseudobielicowe, brunatne właściwe, brunatne wyługowane i kwaśne, gleby piaskowe różnych typów genetycznych (bielicowe, rdzawe), czarne ziemie, gleby mułowo-torfowe, torfowe i murszowo-torfowe oraz murszowo-mineralne.

 

mapa gleb
mapa gleb

Największą powierzchnie gminy Markuszów zajmują gleby brunatne (Cambisols), które pokrywają dużymi płatami obszar na południe od rzeki Kurówki (gleby wytworzone na lessach) oraz obszar na północ od drogi Kurów-Markuszów (skałą macierzystą są tam utwory piaszczyste i pylaste). Gleby tego typu mają niewielką zawartość próchnicy (ok. 2%) i pozbawione są węglanu wapnia. Odczyn mają słabo kwaśny lub obojętny, w przypadku gleb brunatnych właściwych oraz kwaśny i silnie kwaśny w przypadku gleb brunatnych kwaśnych (Turski i in. 1993).

Na północ od doliny Kurówki (Olempin i najbliższe okolice) znajduje się zwarty płat gleb pseudbielicowych (Luvisols), wytworzonych na glinach zwałowych, piaskach i żwirach wodnolodowcowych. Ten typ gleb także nie zawiera węglanu wapnia w swoim składzie, zawartość próchnicy wynosi ok. 2%, a odczyn jest mniej lub bardziej kwaśny. Charakteryzuje je także niezbyt trwała struktura (Turski i in. 1993).

Gleby piaskowe różnych typów genetycznych (Arenosols) występują na niewielkich obszarach w północnej części gminy (Wólka Kątna). Są silnie zakwaszone z małą zawartością próchnicy. Skałami macierzystymi tego typu gleb mogą być piaski, żwiry wodnolodowcowe oraz inne utwory piaszczyste słabo przesortowane i mało przemyte (Trzciński i in. 1990).

Doliny rzeczne w gminie Markuszów ,,wyłożone" są kompleksami gleb torfowych, mułowo-torfowych, murszowo-torfowych oraz murszowo-mineralnych (Histosols). Zajmują one niewielki procent powierzchni gminy. W rejonie wsi Bobowiska występuje jedyny większy płat tego typu gleb, na którym wykształciło się typowe dla nich siedlisko łąkowe. Gleby mułowo-torfowe spotkamy także w rejonie wsi Łany, gdzie występują w sąsiedztwie stawów hodowlanych.

W tym rejonie występuje także jedyny w gminie płat czarnych ziem (Phaeozens). Powstają one przy udziale dużej wilgotności w mineralnych utworach glebowych, które charakteryzuje duża zawartość węglanu wapnia. Czarne ziemie zawierają od 2 do 6% próchnicy, a ich odczyn jest obojętny lub zasadowy (Trzciński i in. 1990).

 

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje