Jesteś tutaj > Gmina Informacje o gminie Dane statystyczne Gminy

Dane statystyczne o gminie

Powierzchnia – 4039 ha
Ludność – 3089
Sołectwa – 10 
Dochody budżetu gminy na jednego mieszkańca – 1650 zł
Wydatki budżetu gminy na jednego mieszkańca – 1640 zł
Przedsiębiorcy zarejestrowani w ewidencji gminnej – 150

Mieszkańcom pobliskich miast szukających miejsca na atrakcyjny wypoczynek proponujemy zwiedzenie i poznanie naszej gminy. Okolice Bobowisk i Wólki Kątnej leżące w strefie krajobrazu chronionego „Kozi Bór” posiadają piękne lasy i dostęp do wody, wspaniałe miejsca dla grzybiarzy, wędkarzy, miłośników wycieczek rowerowych i spacerów, szukających ciszy i spokoju.

Odmienna krajobrazowo południowa część gminy obejmuje miejscowości Góry. Olszowiec i Zabłocie z cechami charakterystycznymi dla Płaskowyżu Nałęczowskiego z unikalną siecią urokliwych wąwozów polodowcowych. Wszystko to zachęca do uprawiania turystyki weekendowej. Walory przyrodnicze gminy wykorzystują również myśliwi trzech kół łowieckich oraz prężnie działające koło wędkarskie. W wymienionych miejscowościach zaobserwowano w ostatnich latach wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości na cele wypoczynku sobotnio-niedzielnego i letniego.

W okresie ostatnich 4 lat funkcjonowania samorządu gminnego poświęcono wiele uwagi poprawie infrastruktury komunalnej m.in.:

 • dokonano teromodernizacji budynku szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • w szkołach wymieniono wykładziny podłogowe i wyposażenie ruchome (ławki, stoliki),
 • przedszkole gminne otrzymało nową elewację,
 • przeprowadzono zmiany organizacyjne w celu jak najefektywniejszego wykorzystywania środków przeznaczonych na administrację placówkami oświatowymi,
 • jakość nauczania i poziom wykształcenia w podległych gminie placówkach dorównuje średnim uzyskiwanym w szkołach miejskich, co m.in. potwierdzają badania jakości, edukacyjnej. Działający przy szkole podstawowej Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Start” organizuje ogólnopolskie wyścigi kolarskie i osiąga znakomite wyniki na zawodach wyjazdowych,
 • wykonano szereg gruntownych remontów w obiektach należących do sołectw (świetlice wiejskie w Kaleniu, Górach),
 • zakupiono dla sołectwa Zabłocie nieruchomość pod rozbudowę parkingu przy świetlicy,
 • gmina zrealizowała szeroki program w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej (inwestycje drogowe uwzględnione w wieloletnim planie rozwoju gminy),
 • dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych wykonano ponadto w bieżącym roku nowe odcinki dróg w miejscowościach: Góry, Góry-Kol., Markuszów, Zabłocie oraz przewidywane są realizacje dróg dojazdowych w szeregu miejscowości gminy (tzw. dróg śródpolnych),
 • współdziałając z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Komendami Wojewódzką i Powiatową Policji podniesiony został znacznie poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze krajowej Nr 17 (wprowadzono aktywne znaki, monitoring szybkości oraz fotoradar),
 • gospodarstwa domowe osady Markuszów został  włączone do zbiorczego, gminnego systemu kanalizacji. Inwestycja w części sfinansowały pozyskane przez gminę przedakcesyne środki unijne,
 • gmina dysponuje przygotowaną dokumentacją techniczną na budowę zbiornika małej retencji w miejscowości Kaleń. Czynione są starania o pozyskanie inwestora oraz o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych celem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia w latach 2007-2013,
 • gmina pozytywnie zareagowała na potrzeby środowiskowe w zakresie informatyzacji: wykonano bezprzewodową sieć szkieletową administrowaną przez gminę udostępniającą internet mieszkańcom, w sieć włączono także wszystkie placówki oświatowe. Uruchomiono ponadto Czytelnię Internetową z której nieodpłatnie korzystają wszyscy zainteresowani dorośli i młodzież,
 • w Markuszowie przystąpiono do realizacji długofalowego programu budowy nowych ulic – które zurbanizują nowe tereny budowlane przewidziane Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako tereny budowlane z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa przemieszczania się pieszych poprzez rozbudowę i modernizację sieci chodników,
 • wychodząc naprzeciw tradycji w zakresie organizacji jarmarków gmina systematycznie modernizuje i rozbudowuje plac targowy. W bieżącym roku gmina przeznaczy 100 tys. zł na modernizację placu targowego,
 • Markuszów jest jedną z najmniejszych gmin w woj. lubelskim  ale posiada najlepiej rozwiniętą sieć dróg. Swój sukces zawdzięcza w dużej części efektywnemu współdziałaniu władz samorządowych z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w bezpośrednią realizację zadań służących dobru społeczności lokalnych można wspólnie naprawdę zrobić bardzo wiele (przykładem może być chociażby budowa Domu Ludowgo w Zabłociu, budowa dróg, remont Domu Ludowego w Górach i wiele innych). Szczególnym zaangażowaniem i zaradnością wykazywali się tutaj mieszkańcy sołectw Zabłocie, Góry, Wólka Kątna,
 • szeroką działalność w sferze kultury prowadzi Gminny Dom Kultury. Jako jedyna gmina w regionie przygotowujemy przy wspólpracy z Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od wielu lat dla młodych mieszkańców naszej gminy specjalne programy wakacyjne i feryjne w ramach których za symboliczne opłaty młodzież spędzała wakacje oraz ferie w naprawdę ciekawy i  atrakcyjny  oraz ważny poznawczo i edukacyjnie sposób (odwiedzamy  regularnie wodny park w Warszawie, kino 3D IMAX, warszawskie ZOO, Sejm, Senat, jeździmy kolejką wąskotorową, pływamy statkiem po Wiśle, jeździmy na wycieczki rowerowe po naszej „małej Ojczyźnie”, są prowadzone zajęcia taneczne, pokazy filmów, pokazy iluzji, biegi uliczne, liczne konkursy i quizy z nagrodami i wiele innych. GDK współpracuje z zespołem folklorystycznym „Wólczanki”, zespół prezentuje swe widowiska w czasie imprez lokalnych, w czasie przeglądów powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Gmina wraz z parafią co roku organizują od 18-u już lat Festiwal Piosenki Religijnej o zasięgu regionalnym,
 • władze gminne wykazywały także aktywną postawę w zakresie klęsk żywiołowych. Udało się pozyskać fundusze powodziowe, dokonano zbilansowania start spowodowanych ostatnią suszą.
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje