Jesteś tutaj > Aktualności ZAWIADOMIENIE

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Worek śmieci Opublikowano dn. 29-12-2020

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy Uchwały XV/86/2020 Rady Gminy Markuszów z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. poz. 6419)

zawiadamiamy, że ulega zmianie wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuje się, że na mocy Uchwały XV/86/2020 Rady Gminy Markuszów z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej. Jednocześnie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie częściowe w opłacie w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie nowej deklaracji do 10 – go dnia miesiąca.

 • Jeśli właściciel nieruchomości zamieszkujący nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując stawkę opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 48,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w Gminie Markuszów.

Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie nowej deklaracji dotyczy osób, które chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty.

Przypominamy, że:

 1. termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę uiszcza się bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,
 2. skorzystanie z częściowego zwolnienia z opłat z tytułu posiadania kompostownika oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez PreZero Service Wschód oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
 3. właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty, np. narodziny dziecka, zgon członka rodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości lub zamieszkanie w nowo wybudowanym budynku.

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje