Jesteś tutaj > Aktualności Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminie Markuszów stanowiącej zbiornik małej retencji „Kaleń”.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 30-07-2021

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminie Markuszów stanowiącej zbiornik małej retencji „Kaleń”.

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Markuszów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminie Markuszów stanowiącej zbiornik małej retencji „Kaleń”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Wójt Gminy Markuszów zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na dzierżawę, na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej zbiornik małej retencji „Kaleń” położony w gminie Markuszów, ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 • Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 11 00, w Sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie ul. M. Sobieskiego 1
 • W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne.
 • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 8000,00 zł netto rocznie
 • Wadium w gotówce, w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), wpłacić należy na rachunek Urzędu Gminy Markuszów o numerze 38 8732 0000 0000 1283 2000 0024, w Banku Spółdzielczym w Kurowie, najpóźniej w dniu 27.08.2021 roku, przy czym za datę dokonania wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania tej wpłaty na rachunku bankowym organizatora przetargu.
 • Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy. W przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczenia odsetek, najpóźniej w trzecim dniu od zamknięcia przetargu.
 • Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę 500,00 zł.
 • Ustalona w wyniku przetargu stawka czynszu dzierżawnego, począwszy od roku 2022, w rocznicę umowy każdego kolejnego roku, podlega waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, za rok poprzedni.
 • Dodatkowe informacje na temat oferowanej nieruchomości – zbiornik małej retencji „Kaleń” dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Markuszów oraz pod telefonem w godzinach pracy Urzędu, tel. 81 8818072.

§ 3

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnej dla organizatora przyczyny.

 

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Markuszów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Markuszów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Markuszów.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mienia komunalnego i rolnictwa.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ikona docxOgłoszenie o przetargu - Dokument z załącznikami, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [38.77 KB]

Ikona pdfOgłoszenie o przetargu - Dokument z załącznikami w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.90 MB]

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje