Jesteś tutaj > Aktualności Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Markuszów z dnia 2 listopada 2021 r.

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 02-11-2021

Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Markuszów z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Markuszów dla bezpośredniej obsługi interesantów

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz.  1372 ) oraz  § 21 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  6 maja 2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 861 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 

 1. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz systematyczny wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, odnotowany na terenie powiatu puławskiego oraz Gminy Markuszów, zarządzam wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Markuszów w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
 2. Funkcjonowanie Urzędu zamkniętego dla bezpośredniej obsługi nie może ograniczać dostępu interesantów do usług realizowanych przez Urząd oraz funkcjonujących numerów telefonów informacyjnych i elektronicznej skrzynki podawczej.

 

§ 2.

 1. W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia kontakt interesantów z Urzędem, co do zasady, odbywa się poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej, urzędowej telefonii stacjonarnej i komórkowej, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez wrzucenie wniosku (dokumentu, podania) do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu  przy ul. M. Sobieskiego 1, dostępnego w godzinach pracy Urzędu. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana, ale każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.
 2. Sprawy wymagające natychmiastowego niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty (daty i godziny wizyty) z poszczególnymi stanowiskami pracy Urzędu. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w punktach obsługi wyposażonym w środki ochrony osobistej.

 

§ 3. 

Skargi, wnioski i interwencje będą przyjmowane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, urzędowej telefonii stacjonarnej i komórkowej, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez dostarczenie dokumentu, (wniosku, podania) do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu.

§ 4. 

Osoby, które będą obsługiwane w Urzędzie, o których mowa w § 2 ust. 2, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19,  w szczególności do zdezynfekowania rąk, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu.

§ 5.

 1. Wszystkich pracowników Urzędu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o: pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem); podejrzeniu kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem), jak również innych zdarzenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 należy przekazywać do Sekretarza Gminy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6. 

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian tj. poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.15 - 15.15

§ 7. 

Informację o zamknięciu Urzędu dla bezpośredniej obsługi podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz przez wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu i na tablicach informacyjnych.

§ 8.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 2 listopada 2021 do 30 listopada 2021 roku.

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje