Jesteś tutaj > Aktualności ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY MARKUSZOW z dnia 25 stycznia 2022 r.

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 25-01-2022

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY MARKUSZOW z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Markuszów

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r.,  poz. 2095 z późn. zm.) oraz  § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r.,  poz. 861 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 

Urząd Gminy Markuszów od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie, z wyłączeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom do których zalicza się w szczególności sprawy ,o których mowa w § 1 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 2. 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie w sprawach pilnych niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym, co do zakresu i tematu wizyty oraz terminu, z określeniem dnia, godziny i miejsca wizyty.

§ 3. 

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów powinna w miarę możliwości ograniczyć się do spraw, których osoba zainteresowana nie jest w stanie załatwić za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail, e-puap. Wykaz telefonów, adresu e-mail oraz adresu skrzynki e-puap, za pomocą których interesanci mogą kontaktować się w sprawach urzędowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który jest dostępny na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Markuszów
 2. Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności obsługa odbywać się będzie w wyznaczonym przez pracownika pomieszczeniu, w którym może przebywać tylko jeden interesant lub w przy wejściu głównym do Urzędu Gminy – punkcie obsługi interesanta.
 3. We wszystkich sprawach wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Gminy Markuszów należy składać przy użyciu elektronicznych narzędzi np. poczty elektronicznej (e-mail: gmina@markuszow.pl), tradycyjnej poczty lub poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu głównym do Urzędu.
 4. Zaleca się dokonywanie wpłat należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markuszów: 

  • Należności z tytułu opłat: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych należy wpłacać na konto: BS Kurów 0/Markuszów
   NR: 80 8732 0000 0000 1283 2000 0044

  • Należności z tytułu opłat za wodę,  ścieki, czynsze, użytkowanie wieczyste i dzierżawy należy  wpłacać na konto:  BS Kurów 0/Markuszów 
   NR: 21 8732 0000 0000 1283 2000 0039

  • Pozostałe opłaty można wpłacać na konto podstawowe: BS Kurów O/Markuszów
   NR: 50 8732 0000 0000 1283 2000 0002​

  • Zobowiązuje się wyznaczonego pracownika do podejmowania czynności zapobiegawczych, przy wejściu do Urzędu, w tym informowania przybyłych interesantów o treści niniejszego Zarządzenia.

§ 6. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na drzwiach zewnętrznych budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy 
Leszek Łuczywek
 
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje