Jesteś tutaj > Aktualności Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2022 roku

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

worek na śmiecie Opublikowano dn. 28-06-2022

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2022 roku

Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr XXVIII/161/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty na terenie Gminy Markuszów, Wójt Gminy Markuszów zawiadamia, iż: począwszy od 01 lipca 2022 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

54,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Z ulgi na kompostownik nie mogą skorzystać mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej.

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Osoba upoważniona przez Wójta może dokonać oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanych w deklaracji ze stanem faktycznym.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, a wystawione bioodpady nie zostaną odebrane.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyliczenia w zawiadomieniu

Pouczenie:

Zmienione stawki obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania oraz zmianą sposobu zbierania odpadów w terminie 14 dni dnia zaistnienia zmiany).

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały rok 2022 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Wójt Gminy Markuszów

/-/

Leszek Łuczywek


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje