Jesteś tutaj > Aktualności OBWIESZCZENIE

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 03-11-2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa pn. Strategia Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021 -2030

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). 
podaję do publicznej wiadomości informację o: 
 
 1. przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021 -2030;
 2. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją przedmiotowej sprawy wymagającej udziału społeczeństwa tj. treścią dokumentu projektu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tej Strategii;
 3. możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia to jest do dnia 24 listopada 2022 r. 
Zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez: 
 
 • publiczne wyłożenie dokumentu do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
 • ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurów: https://ugmarkuszow.e-bip.eu/ wraz z niezbędną dokumentacją;
 • ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Markuszów. 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 
 
 • w formie pisemnej pod adres: Urząd Gminy Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@markuszow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wymienionych w ramach przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest Wójt Gminy Markuszów. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ❑ środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Ikona pdfPrognoza oddziaływania na środowisko SRG MARKUSZÓW 2021-2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.72 MB]

Ikona pdfObwieszczenie w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [308.88 KB]

Ikona pdfStrategia Rozwoju Gminy Markuszów na lata 2021 ostateczna po opiniowaniu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.83 MB]

 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje