Jesteś tutaj > Aktualności Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Podpisywanie dokumentu Opublikowano dn. 10-03-2023

Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY MARKUSZÓW z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów.

Na podstawie art. 31 i art 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz  art. 68  Kodeksu pracy (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 510 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Markuszów. 
§ 2. Powołuję komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia konkursu w składzie: 
1) Bożena Tkaczyk-Żurawska -  Przewodniczący Komisji 
2) Bożena Kołodziej -  Członek Komisji 
3) Agnieszka Kobus - Sekretarz Komisji
§ 3. Szczegółowe  informacje  dotyczące  konkursu  zawiera  ogłoszenie  stanowiące  załącznik  do  niniejszego 
zarządzenia. 
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 22/2023 Wójta Gminy Markuszów z dnia 10 marca 2023 r.
 
 
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
Skarbnika;
5) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ukończenie ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej
6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
9) nieposzlakowana opinia;
10) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących
funkcjonowania samorządu terytorialnego, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Prawa
zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
 
Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
2) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu MS Office, programów
księgowych i budżetowych;
3) znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie
księgowości budżetowej oraz samorządowych jednostek sektora finansów publicznych;
4) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, umiejętność pracy w
zespole, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, dobra organizacja pracy;
5) dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w
administracji samorządowej, w tym praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-
księgowym;
6) dyspozycyjność (m. in. udział w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady).
 
1. Zakres wykonywanych czynności:
Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu gminy, organizuje
gospodarkę finansową gminy, opracowuje budżet gminy i sprawuje nadzór nad jego wykonywaniem
oraz nadzoruje i koordynuje pracę służb finansowo – księgowych Urzędu.
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz
procedurą ustaloną przez Radę;
2) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących budżetu i gospodarki finansowej gminy (w tym
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy) a także ich realizowanie;
3) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, dokonywanie analizy budżetu;
5) opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków gminy oraz sprawowanie nadzoru
w tym zakresie;
6) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
7) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych;
8) nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków lokalnych i opłat;
9) opracowywanie projektów wewnętrznych unormowań Urzędu zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie gospodarki finansowej;
10) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę;
11) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ustalaniem należności budżetu i ich windykacją;
12) nadzorowanie gospodarki kasowej gminy i obiegu dokumentów kasowych oraz wewnętrznej
i zewnętrznej kontroli realizacji budżetu;
13) wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej przewidzianych przepisami prawa;
14) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych pracowników merytorycznie podległych
urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania środkami finansowymi;
15) wykonywanie innych zadań i kompetencji przewidzianych w ustawie dotyczącej finansów
publicznych, w tym w zakresie czynności polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz
udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji i emisji papierów wartościowych;
16) pełnienie funkcji koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej (GIIF);
17) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, Urzędem Wojewódzkim,
instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu gminy;
18) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń
lub upoważnień Wójta.
 
2. Warunki pracy na stanowisku:
a) forma zatrudnienia: powołanie na stanowisko podlegające bezpośrednio Wójtowi Gminy
Markuszów
b) wymiar czasu pracy – pełny etat (1/1) w równoważnym systemie czasu pracy zgodnie
z obowiązującym w Urzędzie Gminy Markuszów Regulaminem Pracy,
c) praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Markuszów, wyjścia służbowe według potrzeb,
wyjazdy na teren Gminy Markuszów ,
d) miejsce pracy: Urząd Gminy Markuszów, ul. Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów
e) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : mniej niż 6 %.
 
3. Wymagane dokumenty:
a) CV;
b) list motywacyjny;
c) podpisana klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do konkursu;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do
wglądu);
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub
zaświadczenia o zatrudnieniu-oryginały do wglądu);
f) referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata, umiejętności
i predyspozycje;
g) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że
nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności;
i) oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci
zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
j) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
k) wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik do konkursu;
l) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii
dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność;
m) oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według
załączników 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
 
4. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 24 marca 2023 roku do godz.
10.00 z podanym telefonem kontaktowym w Sekretariacie Urzędu Gminy Markuszów, ul.
Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Skarbnika”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Markuszów po terminie oraz dokumenty
niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://ugmarkuszow.e-bip.eu na tablicy informacyjnej
Urzędu Gminy Markuszów. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje