Jesteś tutaj > Aktualności Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Zbiornik na ścieki Opublikowano dn. 20-03-2023

Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Wójt Gminy Markuszów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Gmina Markuszów ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do gminnej ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Markuszów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie. Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Markuszów bądź na stronie internetowej Gminy. Wypełnione i podpisane zgłoszenia wraz z kopią umowy i potwierdzeniem wywozów nieczystości ciekłych za rok 2022 należy składać bezpośrednio do dnia 2 maja 2023 roku w sekretariacie urzędu lub na skrzynkę pocztową urzędu.

Na terenie Gminy od 10 maja 2023 roku rozpocznie się cykl kontrolny w tym zakresie. Cykl ten musi być realizowany zgodnie z ustawą raz na dwa lata

W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które do dnia 02 maja br., nie złożą do Gminy stosownego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/195/2023 Rady Gminy Markuszów z dnia 27 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XIV/76/2020 Rady Gminy Markuszów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markuszów" )

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, jednakże nie rzadziej niż raz na rok., natomiast Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków mają obowiązek opróżniania osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie czystości i porządku na terenie Gminy Markuszów.

 

Ikona pdfZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [85.26 KB]

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje