Jesteś tutaj > Aktualności OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb gmina Markuszów na tle biurka i osób. Opublikowano dn. 19-09-2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

Wójt Gminy Markuszów
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Markuszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1383/1, obręb Markuszów, o powierzchni 0,0191 ha położonej w Markuszowie przy ul. Rynek 16, powiat: Puławy, województwo: lubelskie, wchodzącej w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1P/00050377/3.
Cena wywoławcza nieruchomości: 143.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset zlotych) + 23% VAT.


Wysokość wadium: 14.350,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).


Postąpienie minimalne: Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono stanowić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.    
Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własnością Gminy Markuszów oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 1383/1, obręb Markuszów, o powierzchni 0,0191 ha położona w Markuszowie przy ul. Rynek 16, powiat: Puławy, województwo: lubelskie. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowo- usługowej oznaczonej na planie symbolem 34 U,MN. Działka nr 1383/1 obręb Markuszów wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1P/00050377/3.


Obciążenia nieruchomości – brak.


Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości – brak.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działa o numerze ewidencyjnym  1383/1 odbędzie się w dniu: 
24 października 2023 roku o godzinie 11-tej
w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Markuszowie ul. M. Sobieskiego 1 , 24-173 Markuszów. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.


Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 października 2023 r. na konto Urzędu Gminy Markuszów - Bank Spółdzielczy w  Niemcach nr konta: 38 8732 0000 0000 1283 2000 0024.

 • w tytule przelewu proszę wpisać „wadium - działka nr 1383/1 obręb Markuszów” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu
  Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy Markuszów. Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Gminy Markuszów.
 • Uczestnicy I przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: 
  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki lub inny dokument określający zasady jej reprezentacji, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.


 W przypadku osób będących w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody przez nieobecnego współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu do wykonywania  w jego imieniu czynności w zakresie wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu  i składania oświadczeń związanych z przetargiem. 


W przypadku zaistnienia ważnych powodów Wójt Gminy Markuszów może odwołać przetarg, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z jednoczesnym wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 


Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.


Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.


Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (art. 41  ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). 


Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Gminy Markuszów.    

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży 
w formie aktu notarialnego.     


Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Markuszów w pokoju Nr 9.
 

 


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje