Jesteś tutaj > Aktualności ZARZĄDZENIE NR 59/2024 Wójta Gminy Markuszów z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Markuszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

Herb gmina Markuszów na tle biurka i osób. Opublikowano dn. 10-07-2024

ZARZĄDZENIE NR 59/2024 Wójta Gminy Markuszów z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Markuszów

Na podstawie  art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  z 2024 r., poz. 906 z późn. zm.) art. 94 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1475 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują  na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Markuszów, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Od dnia  11 lipca 2024 r. do dnia 12 lipca 2024,  ustalam czas pracy dla pracowników w godzinach od  7.15 do godz. 13.30.
 § 2. Informacja o skróconym czasie pracy zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Markuszów

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor: Ewa Urban
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje