Jesteś tutaj > Aktualności Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Link do Lokalnego Katalogu Firm

Lokalny Katalog Firm

Aktualności

osze na śmieci Opublikowano dn. 03-01-2020

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2019.2010 tj.z dnia 2019.10.23) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr. IX/57/2019 Rady Gminy Markuszów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz.6459 ) Od 1 stycznia 2020 r. nowa stawka wynosi:

20,50 zł od osoby za odpady segregowane
 
oraz podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 
44 zł od osoby za odpady niesegregowane.
 
* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.
 
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji).
 
Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.
 
Zgodnie z art. 6o ust. 4 w/w ustawy obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje