Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 25-06-2020

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 roku tj. wtorek o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Markuszów za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Markuszów za 2019 rok – debata nad raportem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Markuszów za  rok 2019.
 9. Złożenie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 10. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2019.
 11. Zapoznanie Rady z opinią Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy i wnioskiem w sprawie absolutorium.
 12. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 - dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Wójta Gminy Markuszów z wykonania budżetu gminy, za rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Markuszów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Markuszowie, za rok 2019.
 17. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w 2019 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji rady.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr VII/43/2015 Rady Gminy Markuszów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Markuszów zajętej pod zbiornik małej retencji na okres do 2 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic gminy Markuszów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania „Planu rozwoju sieci dróg gminnych na lata 2020  - 2030 ”.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 26. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy Markuszów
Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje