Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Markuszów Opublikowano dn. 22-09-2020

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Markuszów

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 roku tj. poniedziałek o godz.15 00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji

 5. Interpelacje zapytania radnych i odpowiedzi na nie

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Markuszów

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku

 8. Informacja z wykonania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markuszów"

 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF

 16. Podjęcie uchwały ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Markuszów na rok szkolny 2020 / 2021

 17. Informacja Wójta o pracy między sesjami

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje

 20. Zamknięcie obrad sesji

 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Markuszów
Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje