Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o czwartej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 6 lutego 2019 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE o czwartej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 6 lutego 2019 r. Opublikowano dn. 24-01-2019

ZAWIADOMIENIE o czwartej sesji Rady Gminy Markuszów w dniu 6 lutego 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2019 roku tj. środa o godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Markuszów.

Proponowany porządek obrad sesji :
 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Markuszów na 2019 rok ”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 - 2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiana „ Pomoc gminy w zakresie dożywiana ” na lata 2019 – 2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Markuszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wodę na terenie Gminy Markuszów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 17. Zamknięcie obrad sesji

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje