Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Maruszów

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 26-06-2019

Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Maruszów

Zapraszam Pana / Panią na VI sesję Rady Gminy Markuszów, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku tj. czwartek o godz. 10 00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Markuszów za 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie Raportu ostanie Gminy Markuszów za 2018 rok – debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Markuszów za 2018 r.
 8. Złożenie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 9. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 10. Zapoznanie Rady z opinią Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy i wnioskiem w sprawie absolutorium.
 11. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 - dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Markuszów z wykonania budżetu gminy, za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Markuszów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Markuszowie, za rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.
 17. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ekwiwalentu należnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Markuszów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Markuszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Markuszów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 24. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 27. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Markuszów
/ - / Leszek Woch
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje