Jesteś tutaj > Gmina Rada Gminy Markuszów Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Maruszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy

Herb na rozmytym tle Opublikowano dn. 16-12-2019

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Maruszów

Zapraszam na X sesję Rady Gminy Markuszów, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku tj. piątek o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Markuszowie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Markuszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI / 72/ 2016 Rady Gminy Markuszów z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Markuszów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 13. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Leszek Woch

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje