Jesteś tutaj > Urząd Władze Skarbnik
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Skarbnik

 
 
Krystyna Sołdek
Skarbnik Gminy Markuszów  
 
Tel:  81 88 18 004

 

Do zadań Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów budżetu Gminy.
 2. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 3. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 4. Prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  • zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
  • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez jednostki i zakłady budżetowe.
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 6. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  • następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania.
 7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza.
 9. Wykonywanie innych poleceń Wójta.
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje