Jesteś tutaj > Urząd Władze Wójt Gminy
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Wójt GminyLeszek Łuczywek
Wójt Gminy Markuszów

Tel: 81 881 80 70

Do zadań i kompetencji wójta należy:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami gminy Markuszów i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 • Kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Wykonywanie budżetu.
 • Realizowanie polityki płacowej.
 • Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
 • Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
 • Podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem.
 • Podejmowanie innych decyzji, należących do kompetencji urzędu.
 • Ustalanie regulaminu pracy urzędu i innych określonych przepisami prawa.
 • Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej.
 • Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy Markuszów.
 • Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 • Przedkładanie wojewodzie uchwał rady gminy Markuszów.
 • Przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta objętych zakresem nadzoru RIO.
 • Przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom lub burmistrzom, sąsiednich gmin i miast oraz staroście powiatu.
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady gminy Markuszów do kompetencji wójta.

 

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje