Jesteś tutaj > Gmina Energia z biomasy i słońca dla Gminy Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Energia z biomasy i słońca dla Gminy Markuszów

 

Nazwa projektu: Energia z biomasy i słońca dla Gminy Markuszów

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość projektu: 458 710,00 zł zł

Dofinansowanie: 196 326,00 zł

 

Nazwa projektu: Energia z biomasy i słońca dla Gminy Markuszów Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Wartość projektu: 458 710,00 zł zł Dofinansowanie: 196 326,00 zł  <po kliknięciu w box RPO przekierowanie do https://rpo.lubelskie.pl/> projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Markuszów.  Cele szczegółowe: - upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, - redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych, - zmniejszenie obciążeń finansowych uczestników projektu wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE, - zmniejszenie obciążeń finansowych uczestników projektu wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE, - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE, - wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, - zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców, - obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, - poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki. Rezultaty: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany); mniejsze koszty zużycia energii elektrycznej (oszczędności w budżetach domowych). Efekty: wzrost potencjału rozwojowego gminy; podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu; wzrost jakości życia mieszkańców. poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu zużycia kopalnych surowców do produkcji energii elektrycznej czy cieplnej, wzrost świadomości mieszkańców w zakresie produkcji energii z OZE, dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystanie i rozwój technologii ICT w gminie, obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Zasięg projektu: województwo: lubelskie, powiat: puławski, gmina: Markuszów, Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio się do realizacji celów osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. W ramach projektu przeprowadzono zakup, montaż urządzeń produkujących energię elektryczną i cieplną w domach jednorodzinnych w gminie Markuszów. Grupą docelową stanowią mieszkańcy gospodarstw domowych w których zamontowano urządzenia łącznie ponad 120 osób.  Dzięki realizacji projektu wykonano zakup i montaż 30 instalacji OZE, w tym: 26 szt. instalacji fotowoltaicznych (o łącznej mocy 0,08 MW), 4 szt. kotłów na biomasę (pelet) (o łącznej mocy 0,07 MW).  Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi 0,15 MW, w tym: 0,08 MWe - moc instalacji do produkcji energii cieplnej, 0,07 MWt – moc urządzeń do produkcji energii elektrycznej.  Instalacje zamontowano na dachach, elewacjach budynków mieszkalnych i gospodarczych, a w przypadku braku technicznych możliwości również na gruncie, oraz wewnątrz budynków mieszkańców gminy Markuszów.  Zastąpienie energii ze źródeł kopalnych energią z OZE spowoduje iż ograniczona zostanie emisja szkodliwych substancji do atmosfery (redukcja o 62,78 ton CO2/r).  Przeprowadzone w ramach realizacji projektu działania przyniosły korzyści społeczno-ekonomiczne. W odniesieniu do sfery gospodarczej projekt zapewnia bezpieczeństwo energetyczne (poprzez ograniczenie zapotrzebowania na surowce konwencjonalne i zwiększenie uzależnienia od nich) oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem i podgrzewaniem c.w.u w wyniku montażu pieców na biomasę oraz kosztów energii elektrycznej w związku z montażem instalacji fotowoltaicznych. W odniesieniu do sfery społecznej projekt umożliwia osiągniecie oczekiwanego standardu zamieszkania na obszarze gminy oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Celem Projektu jest wzrost pozyskiwania źródeł energii cieplnej i elektrycznej, poprzez zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (słońca i biomasy) a przez to dążenie do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie gminy. Taki stan rzeczy wpływa pozytywnie na mieszkańców głównie poprzez zwiększenie ich świadomości ekologicznej i popularyzację wiedzy nt. nowoczesnych technologii i rozwiązań przynoszących efekty ekologiczne i ekonomiczne. Aby umożliwić odpowiednią komunikację i promocję realizacji efektów projektu uruchomiony specjalny serwis www jako nowoczesne narzędzie TIK - ICT. Dzięki pozytywnemu wpływowi projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie gminy, podkreślone zostaną jej walory przyrodnicze co wpłynie na podniesienie jej atrakcyjności gospodarczej (turystycznej). Stały rozwój i inwestowanie w OZE przyczynia się do znaczącego wzrostu atrakcyjności obszaru gminy pod względem gospodarczym, turystycznym a przede wszystkim służy jej mieszkańcom!

projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Markuszów. 

 

Cele szczegółowe

- upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, 

- redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych,

- zmniejszenie obciążeń finansowych uczestników projektu wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE,

- zmniejszenie obciążeń finansowych uczestników projektu wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,

- wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, 

- zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,

- obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,

- poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

 

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany);
 • mniejsze koszty zużycia energii elektrycznej (oszczędności w budżetach domowych).

 

Efekty:

 • wzrost potencjału rozwojowego gminy;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu;
 • wzrost jakości życia mieszkańców. 
 • poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu zużycia kopalnych surowców do produkcji energii elektrycznej czy cieplnej, wzrost świadomości mieszkańców w zakresie produkcji energii z OZE,
 • dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystanie i rozwój technologii ICT w gminie, 
 • obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe.

 

Zasięg projektu:

województwo: lubelskie,

powiat: puławski,

gmina: Markuszów,

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio się do realizacji celów osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

W ramach projektu przeprowadzono zakup, montaż urządzeń produkujących energię elektryczną i cieplną w domach jednorodzinnych w gminie Markuszów. Grupą docelową stanowią mieszkańcy gospodarstw domowych w których zamontowano urządzenia łącznie ponad 120 osób. 

 

Dzięki realizacji projektu wykonano zakup i montaż 30 instalacji OZE, w tym:

26 szt. instalacji fotowoltaicznych (o łącznej mocy 0,08 MW),

4 szt. kotłów na biomasę (pelet) (o łącznej mocy 0,07 MW). 

 

Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi 0,15 MW, w tym:

0,08 MWe - moc instalacji do produkcji energii cieplnej, 

0,07 MWt – moc urządzeń do produkcji energii elektrycznej. 

 

Instalacje zamontowano na dachach, elewacjach budynków mieszkalnych i gospodarczych, a w przypadku braku technicznych możliwości również na gruncie, oraz wewnątrz budynków mieszkańców gminy Markuszów. 

Zastąpienie energii ze źródeł kopalnych energią z OZE spowoduje, iż ograniczona zostanie emisja szkodliwych substancji do atmosfery (redukcja o 62,78 ton CO2/r). 

Przeprowadzone w ramach realizacji projektu działania przyniosły korzyści społeczno-ekonomiczne. W odniesieniu do sfery gospodarczej projekt zapewnia bezpieczeństwo energetyczne (poprzez ograniczenie zapotrzebowania na surowce konwencjonalne i zwiększenie uzależnienia od nich) oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem i podgrzewaniem c.w.u w wyniku montażu pieców na biomasę, oraz kosztów energii elektrycznej w związku z montażem instalacji fotowoltaicznych. W odniesieniu do sfery społecznej projekt umożliwia osiągniecie oczekiwanego standardu zamieszkania na obszarze gminy oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Celem Projektu jest wzrost pozyskiwania źródeł energii cieplnej i elektrycznej, poprzez zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (słońca i biomasy) a przez to dążenie do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie gminy. Taki stan rzeczy wpływa pozytywnie na mieszkańców głównie poprzez zwiększenie ich świadomości ekologicznej i popularyzację wiedzy nt. nowoczesnych technologii i rozwiązań przynoszących efekty ekologiczne i ekonomiczne. 

Aby umożliwić odpowiednią komunikację i promocję realizacji efektów projektu uruchomiony specjalny serwis www jako nowoczesne narzędzie TIK - ICT. https://oze.markuszow.pl/

Dzięki pozytywnemu wpływowi projektu na ochronę środowiska naturalnego na terenie gminy,  podkreślone zostaną jej walory przyrodnicze co wpłynie na podniesienie jej atrakcyjności gospodarczej (turystycznej). Stały rozwój i inwestowanie w OZE przyczynia się do znaczącego wzrostu atrakcyjności obszaru gminy pod względem gospodarczym, turystycznym a przede wszystkim służy jej mieszkańcom!

 
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje