Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Logotypy unijne z  tytułem projektu Opublikowano dn. 04-09-2011

„Edukacja naszą szansą”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans Edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Informacja o projekcie - plakat, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.84 KB]

 

Zespół Szkół w Markuszowie w związku z realizacją projektu pt. „Edukacja naszą szansą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na stanowiska:
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje