Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Logotypy dofinansowania Opublikowano dn. 04-09-2011

„Dobry start-szansą na przyszłość”

Informujemy, że od września 2011r. w Zespole Szkół w Markuszowie w klasach I-III Szkoły Podstawowej realizowany będzie projekt pt. „Dobry start – szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • Zajęcia teatralne;
  • Zajęcia z zakresu poprawnego komunikowania się;
  • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
  • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych.Trenerów zainteresowanych prowadzeniem zajęć prosimy o złożenie ofert w sekretariacie w Zespołu Szkół w Markuszowie do dnia 15.09.2011r.

 

Logówki Unijne


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje