Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Solary na dachu i logotypy unijne Opublikowano dn. 08-05-2018

Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne

STRONA PROJEKTU: www.solary-markuszow.eu

STRONA PROJEKTU: www.solary-markuszow.eu

STRONA PROJEKTU: www.solary-markuszow.eu 

 

Umowa na Dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Markuszów  podpisana

 

W dniu 13.07.2018 r. podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż 198 szt. kolektorów słonecznych w ramach projektu ‘’Energia odnawialna w gminie Markuszów – kolektory słoneczne”. Wykonawcą zamówienia jest firma Dajk P.H.U. Maciej Kańczugowski z siedzibą w Lublinie.

Zamówienie będzie realizowane w trzech etapach:

 • 98 szt. zestawów kolektorów słonecznych w terminie od 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r.
 • 50 szt. zestawów kolektorów słonecznych w terminie od 01.01.2019 r.  – 28.02.2019 r.
 • 50 szt. zestawów kolektorów słonecznych w terminie od 01.03.2019 r. – 30.04.2019 r.

 

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne”

Gmina Markuszów w dniu 09.06.2016 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W dniu 27.11.2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 580 030,85 zł.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt „Energia odnawialna w Gminie   Markuszów – kolektory słoneczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku,  Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu wynosi  3 489 357,11 zł, zaś wartość dofinansowania 2 580 030,85 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (198 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Markuszów (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel główny projektu to poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Markuszów poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,
 • wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,
 • ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,
 • dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,
 • poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany); mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty: wzrost potencjałów rozwojowych gminy; podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu; wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Zasięg projektu:

 • województwo: lubelskie,
 • powiat: puławski,
 • gmina: Markuszów,
 • miejscowości: Bobowiska, Góry, Góry-Kolonia, Kaleń, Łany, Markuszów, Olempin, Olszowiec, Wólka Kątna,

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje