Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry gmina Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Tablica: Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry gmina Markuszów Opublikowano dn. 08-03-2017

Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry gmina Markuszów

Opis

Przedmiotem jest przebudowa (modernizacja) budynku SUW w m. Góry wraz z zainstalowaniem nowych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody. Stacja obsługuje 790 mieszkańców, 4 przedsiębiorstwa, 2 bud. użyt. pub. z terenu 4 miejscowości.

Budynek jest w b. złym stanie techn. Stare rurociągi ulegają awariom, woda złej jakości.

 

Zakres projektu:

 • przebudowa i modernizacja budynku SUW(w tym m.in.: wymiana dachu, okien i drzwi, docieplenie, likwidacja kotłowni węglowejna ogrzewanie elektryczne i adaptacja pomieszczenia na chlorownię), wymiana ogrodzenia, utwardzenie działki;
 • instalacje sanitarne wew., w tym:
  • montaż urządzeń technolog. w budynku (m.in.: zestawy: aeracji, filtracyjny, dmuchawy, chloratora, sprężarka, rozdzielnia pneumatyczna i technologiczna, zestaw hydroforowy+pompa płuczna);
  • węzeł sanitarny;
  • urządzenia sanit. i dezynfekujące;
 • instalacje elektr. wew.;
 • roboty sanitarne zew.:
  • wymiana części urządzeń zew.Im.in. na studniach, odstojniku);
  • budowa zbiornika bezodpływowego ścieków z chlorowni;
  • wymiana części urządzeń na zbiorniku retencyjnym i budowa drugiego zbiornika reten.;
  • przebudowa rurociągów zew.;
 • przebudwa przyłącza elektroenergetycznego.

Nie zmieni się ujęcie wody ani max. ilość pobieranej wody.

Woda ze studni kierowana do zestawu aeracji I stopnia. Proces aeracji odbywa się w aeratorze ciśnieniowym. Po napowietrzeniu, woda poddawana procesowi filtracji jednostopniowej w procesie odżelazienia na złożu kwarcowo-katalitycznym. Następnie-retencja w zbiornikach wyrównawczych. Pompowanie wody do sieci wodociągowej-za pomocą zestawu hydroforowego (pompownia II stopnia). Okresowa dezynfekcja-poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody płynącej do sieci wodociągowej.

Stacja wodociągowa w pełni zautomatyzowana.

Uruchomiony serwis dla użytkowników do transakcji on-line (możliwość sprawdzenia stanu liczników na wodę, rozliczenia wody, przesyłanie stanu liczników do działu sprzedaży, formularze do wyrażania opinii, uwag, skarg)

Cel główny projektu

Cel główny- poprawa stanu wyposażenia gminy Markuszów w infrastrukturę techniczną zaopatrzenia w wodę.

Cel nadrzędny - polepszenie warunków życia lokalnej społeczności oraz stworzenie korzystnych warunków do prowadzania działalności rolniczej i gospodarczej, zgodnie z zasadami poszanowania środowiska a także poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Markuszów.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa stanu technicznego budynku SUW i znajdujących się tam urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody;

2. Poprawa jakości dostarczanej wody i jej dostępności w sieci;

3. Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych na obszarze obsługiwanym przez SUW w Górach;

4. Zmniejszenie strat ponoszonych przez rolników i przedsiębiorców związanych z przerwami i ograniczeniami w korzystaniu z wody;

5. Wzrost bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę lokalnej społeczności;

6. Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

7. Zmniejszenie strat wody i jej racjonalne zużycie.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zaspokojenia potrzeb interesariuszy. Zwiększy się atrakcyjność gminy jako miejsca do zamieszkania, prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej, dzięki zabezpieczaniu podst. potrzeb, jakimi są pełny dostęp do zdrowej wody. Zapewniona zostanie stała podaż wody w żądanych ilościach. Poprawią się warunki higieniczno-sanit. i stan zdrowia mieszkańców. Rolnicy i przedsiębiorcy nie będą ponosić strat zw. z niemożliwością nawadniania pól, przymusowym postojem lub koniecznością dowozu wody.

Dzięki budowie dodatkowego zbiornika retencyjnego, wzrośnie bezpieczeństwo pożarowe. Poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, dzięki zmniejszeniu emisji C02 do powietrza (w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną budynku oraz wyeliminowania spalania węgla) i ograniczeniu strat wody oraz jej racjonalnemu zużyciu. Poprawi się wizerunek gminy Markuszów a zaoszczędzone pieniądze gmina będzie mogła przeznaczyć na inne inwestycje.

Tablica

 

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje