Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Logotypy dofinansowania Opublikowano dn. 05-03-2019

Budowa zbiornika wodnego małej retencji ,,KALEŃ” w gminie Markuszów

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wójt Gminy Markuszów informuje, że realizowana jest inwestycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Budowa zbiornika wodnego małej retencji ,,KALEŃ” w gminie Markuszów”

Wartość projektu: 3 424 727,33 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 911 018,22 zł.

Beneficjent: Gmina Markuszów

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie gruntów położonych na terenie miejscowości Kaleń, Olszowiec i Łany. Przedsięwzięcie polega na budowie zbiornika małej retencji KALEŃ o parametrach:

 • powierzchnia zbiornika ( po obrysie zewnętrznym) – 15,31 ha,
 • powierzchnia lustra wody – 12,74 ha, przy normalnym piętrzeniu wody
 • w zbiorniku na poziomie NPP = 162,80 m n.p.m.,
  • objętość zbiornika przy normalnym piętrzeniu NPP– 238 150 m3,
  • średnia głębokość wody w zbiorniku – 2,04 m,
  • długość zbiornika w osi – 1040 m,
 • szerokość zbiornika od 70 do 240 m.

Zaprojektowany zbiornik typu nieprzepływowego, zaopatrywany będzie w wodę z cieku Olszowieckiego, która będzie piętrzona za pomocą zastawki i pobierana ujęciem wody do zbiornika. Zrzut wody ze zbiornika do rzeki Kurówki zaprojektowano śluzą spustową. Maksymalne piętrzenie wody na zastawce wynosi 0,95 m. Zbiornik powstanie w wyniku ogroblowania doliny rzecznej. Ogroblowanie zbiornika zostało tak dobrane aby masy ziemne pozyskane z czaszy zbiornika w całości wykorzystać na nasypy grobli.

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane w obszarach wybrzeży, w obszarach górskich lub leśnych, w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej, poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze charakteryzującym się płytkim zaleganiem wód podziemnych (tereny łąkowe, torfowe), w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 406 „Niecka Lubelska”, gdzie wysokiej jakości kredowe wody podziemne podlegają szczególnej ochronie. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Markuszów teren planowanego przedsięwzięcia oznaczony symbolem F8 WS3UT przewidziany jest pod realizację urządzeń wodnych i usług turystycznych. Teren pod projektowany zbiornik wodny położony jest w dolinie rzeki Kurówki, na lewym jej brzegu oraz na lewym brzegu cieku Olszowieckiego i przylega bezpośrednio do obu koryt. W dolinach rzek występują użytki zielone, które były meliorowane w latach 60-tych; obecnie urządzenia nie spełniają swojej roli i łąki są zalewane wiosną i podtapiane przez wody opadowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220) w tym poza obszarami Natura 2000 zarówno już wyznaczonymi, jak i potencjalnymi znajdującymi się na tzw. Shadow List.

Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody są:

 • specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn. „Płaskowyż Nałęczowski” oddalony o ok. 13 km od miejsca inwestycji,
  • a) Realizowany projekt będzie się kierował poszanowaniem i zachowaniem dóbr, zwłaszcza środowiska naturalnego. W związku z powyższym będą przyjmowane rozwiązania technicznotechnologiczne gwarantujące stosowanie technologii ograniczających obciążenie dla środowiska naturalnego. W/w inwestycja przyczyni się do zmniejszenia problemu podtopień gospodarstw domowych i zalewania terenów leżących w dolinie rzeki Kurówki oraz terenów należących do sąsiedniej gminy Nałęczów.
  • b) Planowana inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne tylko w okresie prowadzenia prac budowlanych związanych z jej realizacją. W czasie realizacji przedsięwzięcia powstanie emisja pyłów, spalin, hałasu, którym źródłem będzie sprzęt pracujący na terenie realizacji inwestycji. Oddziaływanie to będzie czasowe i zaniknie wraz z zakończeniem robót budowlanych. W celu minimalizowania negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone w porze dziennej, a sprzęt będzie sprawny technicznie. W związku z powyższym inwestor wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, w której zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego.
  • c) Na etapie realizacji inwestycji odpady komunalne będą gromadzone w obrębie zaplecza budowy, w śmietniku wyposażonym w specjalne pojemniki i odbierane przez firmę zajmującą się odbiorem tego typu odpadów. Odpady niebezpieczne (oleje odpadowe, szmaty, ścierki i ubrania zanieczyszczone będą gromadzone w sposób selektywny, w miejscu zorganizowanym na ten cel na terenie zaplecza budowy i odbierane przez specjalistyczne firmy. Na etapie realizacji inwestycji powstaną odpady opakowaniowe, które zostaną przekazane do odzysku uprawnionym podmiotom. Wykonawca prac budowlanych, który jest traktowany jako wytwórca odpadów, będzie zobowiązany do selektywnego gromadzenia powstałych odpadów i usuwania ich. W fazie eksploatacji gmina Markuszów prowadzić będzie gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującym i funkcjonującym systemem zbierania odpadów na terenie gminy Markuszów.
 • specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – „Puławy” oddalony o ok. 14 km od przedsięwzięcia,
 • specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – „Przełom Wisły w Małopolsce” znajdujący się w odległości ok. 16 km,
 • Kazimierski Park Krajobrazowy w odległości ok. 10 km,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” położony w odległości ok. 4 km.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000, nie będzie powodowało pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000. Planowana realizacja inwestycji w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami nie będzie powodowała oddziaływań, które mogłyby wywoływać efekt skumulowany. Budowa zbiornika może spowodować wzrost lokalnej różnorodności biologicznej poprzez stworzenie siedlisk dla roślinności wodnej oraz gatunków zwierząt związanych z tego typu środowiskami. Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac teren przyległy do inwestycji będzie uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności. Budowa zbiornika małej retencji nie będzie wywierała ujemnego wpływu na jakość wód podziemnych i powierzchniowych. W przypadku awarii grobli ziemnej zbiornika nastąpi zalanie łąkowej doliny rzeki Kurówki na lewym tarasie wodą płynącą. Należy zaznaczyć, że w dolinie łąkowej nie występują żadne zabudowania gospodarcze.

 

 

Logotypy Unijne


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje